Translation of Yoast SEO Premium (for WordPress): Vietnamese

1 2 3 15
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Export meta description You have to log in to add a translation. Details

Export meta description

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/views/export-keywords.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export SEO title You have to log in to add a translation. Details

Export SEO title

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/views/export-keywords.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
seo title You have to log in to add a translation. Details

seo title

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/export/export-keywords-csv.php:71
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Read more about how internal linking can improve your site structure. Đọc thêm về cách kết nối nội bộ có thể cải thiện cấu trúc trang web của bạn. Details

Read more about how internal linking can improve your site structure.

Đọc thêm về cách kết nối nội bộ có thể cải thiện cấu trúc trang web của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:08:13 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • premium.php:143
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Read more about how the insights can help you improve your content. Đọc thêm về các thông tin chi tiết có thể giúp bạn cải thiện nội dung của mình. Details

Read more about how the insights can help you improve your content.

Đọc thêm về các thông tin chi tiết có thể giúp bạn cải thiện nội dung của mình.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:08:37 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • premium.php:135
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Insights section in our metabox shows you useful data about your content, like what words you use most often. Phần Thông tin chi tiết trong quá trình trao đổi của chúng tôi hiển thị cho bạn dữ liệu hữu ích về nội dung của bạn, như những từ nào bạn sử dụng thường xuyên nhất. Details

The Insights section in our metabox shows you useful data about your content, like what words you use most often.

Phần Thông tin chi tiết trong quá trình trao đổi của chúng tôi hiển thị cho bạn dữ liệu hữu ích về nội dung của bạn, như những từ nào bạn sử dụng thường xuyên nhất.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:09:44 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • premium.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Good job! You've optimized your internal linking suggestions. These suggestions will now appear alongside your content when you are writing or editing a post. Làm tốt lắm! Bạn đã tối ưu hóa các đề xuất liên kết nội bộ của mình. Các đề xuất này hiện sẽ xuất hiện bên cạnh nội dung của bạn khi bạn viết hoặc chỉnh sửa một bài đăng. Details

Good job! You've optimized your internal linking suggestions. These suggestions will now appear alongside your content when you are writing or editing a post.

Làm tốt lắm! Bạn đã tối ưu hóa các đề xuất liên kết nội bộ của mình. Các đề xuất này hiện sẽ xuất hiện bên cạnh nội dung của bạn khi bạn viết hoặc chỉnh sửa một bài đăng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:10:06 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/premium-prominent-words-recalculation.php:268
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Everything is already indexed. There is no need to recalculate anything. Mọi thứ đã được lập chỉ mục. Không cần tính lại bất cứ điều gì. Details

Everything is already indexed. There is no need to recalculate anything.

Mọi thứ đã được lập chỉ mục. Không cần tính lại bất cứ điều gì.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:10:21 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/premium-prominent-words-recalculation.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
type post_type of a post or the taxonomy of a term loại Details

type

loại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
post_type of a post or the taxonomy of a term
Date added:
2018-01-30 17:10:44 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/export/export-keywords-csv.php:76
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Redirects settings cài đặt chuyển hướng Details

Redirects settings

cài đặt chuyển hướng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-16 02:36:15 GMT
Translated by:
TUYENDUNGTIENGHANQUOC
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/redirect/views/redirects-tab-settings.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Regular Expression redirects You have to log in to add a translation. Details

Regular Expression redirects

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/redirect/views/redirects-tab-regex.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Plain redirects Chuyển hướng đơn giản Details

Plain redirects

Chuyển hướng đơn giản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:12:29 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/redirect/views/redirects-tab-plain.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Exporting data can take a long time when there are many posts, pages, public custom post types or terms. Xuất dữ liệu có thể mất nhiều thời gian khi có nhiều bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh công cộng hoặc các điều khoản. Details

Exporting data can take a long time when there are many posts, pages, public custom post types or terms.

Xuất dữ liệu có thể mất nhiều thời gian khi có nhiều bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh công cộng hoặc các điều khoản.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:12:56 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/views/export-keywords.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The first row in this file is the header row. This row should be ignored when parsing or importing the data from the export. Hàng đầu tiên trong tệp này là hàng tiêu đề. Hàng này nên được bỏ qua khi phân tích cú pháp hoặc nhập dữ liệu từ việc xuất khẩu. Details

The first row in this file is the header row. This row should be ignored when parsing or importing the data from the export.

Hàng đầu tiên trong tệp này là hàng tiêu đề. Hàng này nên được bỏ qua khi phân tích cú pháp hoặc nhập dữ liệu từ việc xuất khẩu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-30 17:14:03 GMT
Translated by:
datvnn
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/views/export-keywords.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please note: Xin chú ý Details

Please note:

Xin chú ý

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-16 02:36:37 GMT
Translated by:
TUYENDUNGTIENGHANQUOC
Approved by:
Remkus de Vries (remkus)
References:
 • classes/views/export-keywords.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 15
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as